เดอะมอล์

posted on 25 Jan 2010 19:13 by nuie121
 
หมายถึง สัญลักษณ์แห่งสินค้าคุณภาพ และความปลอดภัยที่
Home Fresh Mart รับรองในทุกหมวดอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้
อาหารทะเล หมูไก่อนามัย ข้าวหอมมะลิแท้ 100%
 
หมายถึง แผนกหมู ไก่ ของ Home Fresh Mart ที่รับประกันได้
ถึงความปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง และยาปฏิชีวนะ
 
หมายถึง การรับรองจุดจำหน่ายสินค้าที่มีสินค้า
ผ่านกระบวนการรับรองของ กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์,
กรมประมงในเรื่อง GAP และ GMP
 
หมายถึง สัญลักษณ์แสดงถึงการรับรองสินค้า
ตั้งแต่แหล่งผลิตของสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ของ GAP รวมถึงผ่านการรับรองของโรงคัดบรรจุหีบห่อ
ที่ได้มาตรฐาน GMP
 
หมายถึง ป้ายแสดงถึงอาหารปลอดภัยที่ไม่พบสารปนเปื้อน
ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ได้แก่ สารฟอกขาว, สารเคมี(ยาฆ่าแมลง), ฟอร์มาลีน,
สารกันเชื้อรา และบอแรกซ์(รวม 5 ชนิด)
 
Food Safety Program หมายถึง การประกันว่าอาหารจะไม่ทำ
ให้เกิดอันตรายเนื่องจากสารเคมี จุลินทรีย์ หรือวัตถุปนเปื้อน
ทางกายภาพ ในขณะเตรียมหรือบริโภค
HACCP หมายถึง ระบบที่ใช้วินิจฉัย ประเมิน ควบคุม และป้องกัน
อันตราย ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยของอาหารเมื่อบริโภค
 
GMP หมายถึง สัญลักษณ์แห่งวิธีการ หรือขั้นตอนการผลิต
ที่ต้องใช้หลักการของสุขอนามัย เพื่อทำให้อาหารไม่ปนเปื้อน
หรือเน่าเสียในระหว่างทำการผลิต
 
หมายถึง สัญลักษณ์ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์อนามัย
ที่ได้รับมาตรฐาน และผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์
 
หมายถึง รับรองความปลอดภัยของหมูจากสารเร่งเนื้อแดง
และ ยาปฏิชีวนะรวมถึงสารปนเปื้อนอื่นๆ
ตั้งแต่ขบวนการผลิต จนถึงผู้บริโภค
 
หมายถึง รับรองความปลอดภัยของไก่จากสารเคมีต่างๆ
และสารปนเปื้อนอื่นๆ มีการจัดการที่ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ขบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค
 
หมายถึง สินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง
เช่น ตลาดเยาวราช

Comment

Comment:

Tweet